Infrastruktur fase 1 for Sjukehus Nordmøre og Romsdal (SNR) Hjelset

Følgene hovedaktiviteter skal gjennomføres i Infrastruktur Fase 1:


· Omlegging av Opdølveien med gangvei inkl.
- Inkludert støttemurer
- Ombygging og nybygging av tilførselsveier til eksisterende boliger
langs Opdølveien og etablering av gangveiforbindelse til Langåsveien
- Nye avkjørsler til det nye sykehuset
- Endring ved Langåsveien
· Etablering av spuntvegg (bak ambulanse bygg) for senere utgraving i byggeprosjektet
· Etablering av bakvegg i kommende parkeringshus (vegg ligger tett opp mot den nye
Opdølvegen)
· Riving av eksisterende infrastruktur (vann, spillvann, teleinstallasjoner, elektro mv)
· Omlegging av fjernvarmeledning fra eksisterende teknisk sentral til bygg i drift.
· Etablering av tosidig innlegg for forbruksvann og sprinkler. Dette anlegget vil ha grensesnitt
mot etablering av nytt høydebasseng som gjennomføres av Molde kommune og mot
totalentreprise bygg.
· Etablering av ny avløpsledning for spillvann fram til eksisterende renseanlegg (gjelder deler av
anlegget)

Spunting av FAS.VA grøft

Publisert 26. april 2018